Reglement

KEUREN SCHIETACCOMODATIE.

Art. 1. Het keuren van de schietstanden gebeurt in principe de tweede vrijdag dus tien dagen voor de wedstrijd. Aanvang van keuren is 19h00. Bij de keuring hoort een verantwoordelijke te zijn van de inrichtende gilde en de uitbater van de schietstand of zijn plaatsvervanger. Voor de gilde welke geen eigen stand hebben en de wedstrijd elders inrichten, die moeten bij de keuring aanwezig zijn.

Art 2. Bij het niet in orde zijn van de schietstanden heeft de inrichter twee dagen de tijd om deze in orde te brengen, zoniet wordt de wedstrijd op die stand geannuleerd. Het bestuur beslist wat met die wedstrijd gaat gebeuren en maakt de genomen beslissing kenbaar aan de leden algemene vergadering.

Art 3. De keurders maken verslag op van de bevindingen en laten dit mede ondertekenen door de verantwoordelijke van de inrichtende gilde.