Reglement

REGLEMENT Schuttergilde Rijkhoven.

Inhoud Pagina

1. inhoud

2. Algemene bepalingen

3. Technische gegevens

3.&4 Organisatie

4. Prijzen

4.5&6 Algemeen schietreglement

6. Aanvang wedstrijden

6. Keuren schietaccommodatie

6&7&8. Wedstrijdreglement

9. Algemeenheden

9. Wedstrijden Schuttersgilde Rijkhoven

10. Individuele discipline

10 & 11. Opmaken klassering individuele wedstrijden

11. Algemeen

12. Bijlage - kalenderopstelling - Individuele wedstrijden


Schuttersverstandhouding Rijkhoven Karabijnschutters 6mm.De kleuren van het gewest zijn:Groen - Geel. Het symbool van groen is de schietoppervlakte "De Weide". Het symbool van geel is aanwezig in de lucht "De Zon". Algemene Bepalingen:

Art 1. De schuttersverstandhouding Zand en Leemstreek afgekort Z.L.S. is een feitelijke vereniging zonder winstgevend noch politiek doel. Het doel is om de aangesloten verenigingen met haar leden te verenigen in een gezonde geest om alzo de schietsport op een sportieve manier te mogen beleven.

Art 2. Het Bestuur Z.L.S. bestaat uit maximaal 9 gekozen leden. De samenstelling is Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van alle bijeenkomsten en financiële verrichtingen, zij zorgen voor een sportief verloop van de wedstrijd.Ze treden om de vier jaar gelijktijdig af en zijn terstond herkiesbaar. Eerstvolgende verkiezing is in november 2012, 2016, enz.

Art 3. De algemene vergadering van het gewest bestaat uit een afgevaardigde per aangesloten gilde en neemt alle beslissingen die zich opdringen in algemene samenkomst met meerderheid van stemmen. De helft van de stemmen plus één.

Art 4. Alle karabijnschuttersgilden zijn lid na betaling van het jaarlijks lidgeld. Ze genieten van alle voorrechten die in de schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek aanwezig zijn. Door de aansluiting verklaren de gilden zich akkoord met het reglement. .Het afgevaardigd lid naar de algemene vergadering toe is verantwoordelijk dat de schut(s)ters van zijn gilde zich aan de opgestelde regels houden. Het lidgeld bedraagt 10,00 euro en wordt betaald op de algemene vergadering in de maand januari.

Art 5. Iedere gilde voorzitter is verplicht een degelijke verzekering af te sluiten voor zijn gilde en dit tegen derden voor stoffelijke en lichamelijke schade. ( Aan te raden is in beide gevallen tot onbeperkt.)

Art 6. Er wordt van ieder aangesloten vereniging een adres genoteerd, of email adres waar de briefwisseling of de e-mail digitaal naartoe gestuurd kan worden. Bij wijziging van het adres moet dit onmiddellijk doorgegeven worden bij de secretaris Z.L.Streek

Art 7. Als er minder dan vijf gilden aangesloten zijn in schuttersverstandhouding zand-leemstreek wordt deze ontbonden, na betaling van de rekeningen zullen de resterende fondsen geschonken worden aan een ziekenzorg instelling.

Art 8. Indien de kalender het toelaat is het toegestaan buiten een officiële wedstrijd een vrije wedstrijd in te richten.

Art 9. Het schietseizoen bestaat uit maximum 16 officiële kompetitie punten- wedstrijden, twee wedstrijden van het juweel, één wedstrijd kas zand - leemstreek / beker groot Bilzen aangevuld met een aantal vrije wedstrijden. 3


 

 

TECHNISCHE GEGEVENS

Art 1. De schietaccommodatie bestaat uit minimaal 4 schietstanden. Deze moeten van het publiek afgeschermd zijn met een vaste afsluiting op minstens twee meter van de aanlegpaal.

Art 2. De pyloon waarop een kogelvanger met een kleppen- mechanisme bevestigd is moet twintig meter hoog zijn. De pyloon dient vast geankerd te zijn met ten-minste zes spankabels, verdeeld in drie kabels aan het uiteinde van de pyloon en 3 op een hoogte van tien meter gemeten vanaf de grond. De kabels mogen niet in aanraking komen met elkaar en dienen voor iedere pyloon afzonderlijk vastgehecht te worden aan tenminste drie vaste aanhechtingspunten . Het is toegestaan om de pylonen onderling te verbinden (naar voorbeeld van St. Rochus Gellik) om de stabiliteit te waarborgen.

Art 3. De aanlegpaal is een stevige ronde paal van minstens 12cm en maximum 25 cm doorsnede, onbeweeglijk in de grond geplaatst met drie verschuifbare aanlegpinnen,minimum 20cm, uitstekend .De hoogte van middenpunt aanlegpinnen tot de vaste vloer is 1.75 - 2.05 - en 2.35 meter.

Art 4. Bij pylonen wordt de afstand gemeten van voorzijde pyloon tot midden aanlegpaal en deze afstand bedraagt 6 meter. Er is een afwijking van 5% (30cm) toegestaan.

Art 5. Iedere aanlegpaal moet een vaste vloer hebben van minstens 2x2 meter.De aanlegpaal moet in het midden van de vloer staan. Als de vloer andere afmetingen heeft en de aanlegpaal kan niet in het midden geplaatst worden, dan moet de aanlegpaal altijd op één meter van zowel de voor- als de zijdeafsluiting geplaatst worden.

Art 6. Het doel is een metalen kogel (klep) in cirkelvorm gelast op een stengel. De klep kan een diameter hebben van 30mm , 25mm , 20mm, 16mm, 12 en 10mm. De klep met stengel moet zo ontworpen en bevestigd zijn dat haar kanteling in de kogelvanger niet belemmerd wordt. Over de beschikbare schietstanden moet de lengte van de stengel met klep dezelfde afmetingen hebben en onder een hoek tussen de 105° à 109° geplaatst zijn. Het schietvlak van de klep moet recht en goed zichtbaar voor de schutter staan. Conisch geslepen en vervormde doelen zijn nooit toegelaten.


 

ORGANISATIE.

Art 1. De gilde die een provinciale wedstrijd in te richten heeft. Krijgt bij de opstelling van de kalender de voorkeur van kiezen om een wedstrijd in te richten de zon-dag voor- of aansluitend aan de provinciale wedstrijd. Als ze de wedstrijd van zand-leemstreek op een andere zondag als boven omschreven willen houden, dan vervalt de voorkeur van kiezen.

Art 2. Om een vlot verloop te betrachten wordt er aan elke gilde, een volgorde lijst opgemaakt met daarop het uur van schieten op de officiële wedstrijden.

Art 3. De inrichter van een schietwedstrijd zand- leemstreek moet beschikken over een schietaccommodatie met tenminste 4 schietstanden. 4

Art 4. Aansluitend aan de officiële wedstrijd om + 19.00 uur kan er één miezen wedstrijd georganiseerd worden met deelnemers die in de voorafgaande wedstrijd het maximum van de punten geschoten heeft.

Art 5. De prijs van de consumptie wordt op de algemene vergadering vastgesteld.


PRIJZEN.

Art 1. De prijzen zullen verdeeld worden volgens de inschrijvingen per reeks.

Art 2. Eventuele prijzen geschonken door de gemeente of andere instanties, zijn voor de winnaar.

Art.3. Aan het eindklassement met de ploegen is een prijs verbonden.

Art 4. De schut(s)ters met 0,1, 2, en 3 missers, ontvangen van het gewest een trofee uitgereikt op de kampioenenhulde. Dit geldt ook voor de eerste A, B en C ploeg van ieder reeks.


 

ALGEMEEN SCHIETREGLEMENT.

Art.1. Alle schutters die deelnemen aan een schieting moeten verzekerd zijn tegen ongevallen,tegen derden in de schoot van hun gilde en in het bezit zijn van een geldige sportschutterslicentie. Als de schut(s)ter stopt met schieten, of hij/zij de 12 schietbeurten niet meer kan bewijzen dient betrokkenen de sportschutterslicentie in te leveren bij de schietsportfederatie waar hij de licentie bekomen heeft. Bij diefstal of verliest van de sportschutterslicentie dient aangifte bij de politie gedaan worden en een attest vragen van deze aangifte. Er moet dan een duplicaat aangevraagd worden van de licentie bij de sportfederatie. Bij de aanvraag moet het attest van de aangifte verlies of diefstal bijgeleverd worden.

Art.2. Iedere schutter heeft slechts een schietbeurt per schieting met uitzondering van een eventuele kaveling en de schutters tot maximaal twee die een onvolledige ploeg mogen aan vullen.

Art.3. Het is niet verplicht doch aangeraden dat de schutter en begeleider aan de schietstand het gildenhoofddeksel draagt, dit om veiligheidsoverwegingen.

Art.4. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag men deelnemen aan de schietwedstrijden indien men beschikt over een geldige sportschutterslicentie.

Art.5. Het schieten is verboden aan personen onder invloed van drank en:of verdoving.

Art.6. Het is verboden de karabijn geladen of niet, te richten op personen of eigendommen.

Art.7. De manipulatie van het wapen, zoals ontdoen van het trekkerslot, uitnemen uit de draagtas/koffer, laden, mag alleen in de schietstand op het ogenblik dat hij/ zij aan de stand voor de schietoefening. Bij het verlaten van de schietstand 5 moet het wapen terug in het koffer of draagtas of voorzien van het trekkersslot.

Art.8. Het wapen wordt steeds geladen de loop in de richting van het doel. Voor ieder schot is men verplicht te laden.(Inzet van kogel per kogel)

Art.9. Een schot wordt als geldig gerekend van het ogenblik dat de schutter, het wapen in de hand, de loop in de richting van het doel, het schot lost en de kogel de loop verlaten heeft.

Art 10. Een schot wordt als punt geteld telkens de klep tuimelt. En men aan de optrekkoord moet trekken om de klep in de goede stand te brengen.

Art 11. Per schietstand zijn maximum twee personen toegelaten bij de schut(s)ter. Dit om veiligheidsredenen en om een vlotter verloop van de wedstrijd te kennen.

Art 12. Na iedere schietbeurt is men verplicht om veiligheidsredenen de karabijn ontgrendelen en zien of de kamer leeg is.

Art 13. Eender welk merk van karabijn 6mm enkelvoudige kogel is toegelaten.De vizierkorrel moet balk of gesloten korrel zijn zonder streepjes in het vizier.Bijgeplaatste tunnel aan vizier en diopter is niet toegestaan. In bijlage een overzicht van toegelaten en verboden onderdelen aan een karabijn.

Art 14. Verbouwingen of toevoegingen zoals plakband op de loop , verlengen van de kolf bij de loop is niet toegestaan. Officiële vaste tussenstukken bij de schoudersteun bijvoegen is toegestaan. Dit om een gelijkheid te betrachten met de karabijnen met een verstelbare schoudersteun. Het is tevens verboden te schieten, met de haak, de riem en met lens in diopter en vizier.

Art 15. Nieuwigheden in de handel verkrijgbaar of bij aankoop van een nieuwe karabijn en niet opgesomd in de art.13 en 14., behoeven altijd voor aleer in gebruik genomen te worden goedkeuring van Bestuur en Algemene Vergadering. Deze beslissen of afgeweken kan worden van art.13 en 14. van het reglement. Zoniet mag er niet met die karabijn geschoten worden.

Art 16. Regelmatig zullen op de wedstrijden steekproefsgewijs wapens gecontroleerd worden. Of ze nog voldoen aan de voorgeschreven normen.

Art 17. Het is verboden te schieten bij twee (of meer) verschillende gilden (gemengde ploeg) op de officiële wedstrijden in het jaar.

Art 18. Aan invaliden worden bepaalde faciliteiten toegestaan indien dit nodig blijkt te zijn om normaal te kunnen schieten. De te nemen maatregelen worden door de jury in overleg met betrokkenen genomen ter plaatse.

Art 19. Lichamelijk kontact tussen begeleider en schutter is bij het schieten altijd verboden. Wel kan toegestaan worden door het dienstdoende bestuur- en jurylid om veiligheidsoverwegingen, bij schutters met een lichamelijke en geestelijke 6 handicap, dat door de verantwoordelijke van de gilde waar de schut(s)ter bij aangesloten is één hand tegen de kolf van de karabijn gehouden wordt.


AANVANG WEDSTRIJDEN.

Art 1. De officiële ploegenwedstrijd vangt aan om 13.45 uur stipt .Er wordt geschoten op vier schietstanden. Het uur en op welke stand men moet schieten wordt bepaald bij het opstellen van de uurrooster.

Art 2. De twee wedstrijden voor het juweel vangen aan om 09.30uur. Er wordt geschoten op twee schiet standen. Voor deze wedstrijden wordt een uurregeling opgesteld, dit zelfde geldt even zeer voor de wedstrijd beker groot Bilzen. Op deze wedstrijden mag op de dag van de wedstrijd niet geoefend worden.

Art 3. De individuele wedstrijden vangen aan om 09 .30uur volgens opgesteld uurrooster met het schieten van 2 voorronden en dit tot 15:15 uur aan twee schietstanden. De kaveling vangt aansluitend aan het einde van de voorronde. De loting bepaald de volgorde van schieten.


KEUREN SCHIETACCOMODATIE.

Art. 1. Het keuren van de schietstanden gebeurt in principe de tweede vrijdag dus tien dagen voor de wedstrijd. Aanvang van keuren is 19h00. Bij de keuring hoort een verantwoordelijke te zijn van de inrichtende gilde en de uitbater van de schietstand of zijn plaatsvervanger. Voor de gilde welke geen eigen stand hebben en de wedstrijd elders inrichten, die moeten bij de keuring aanwezig zijn.

Art 2. Bij het niet in orde zijn van de schietstanden heeft de inrichter twee dagen de tijd om deze in orde te brengen, zoniet wordt de wedstrijd op die stand geannuleerd. Het bestuur beslist wat met die wedstrijd gaat gebeuren en maakt de genomen beslissing kenbaar aan de leden algemene vergadering.

Art 3. De keurders maken verslag op van de bevindingen en laten dit mede ondertekenen door de verantwoordelijke van de inrichtende gilde.


WEDSTRIJD REGLEMENT.

Art 1. De inschrijvingen moeten tenminste tien minuten voor het uur dat men moet aanvangen met schieten binnen en betaald zijn. Bij niet naleving van de richtlijn kan het bestuur de overtreder een boete opleggen van 12,50,-euro te betalen bij inschrijving.

Art 2. Als de inschrijvingslijsten duidelijk ingevuld binnen zijn bij de jury mogen ze niet meer verandert worden. Schutters die niet op de lijst voorkomen en toch komen schieten sluiten aan bij de laatste ingeschreven ploeg mits betaling van die ploeg of naschutter. Als er een of meerdere schut(s)ter(s) niet aanwezig zijn op het moment dat men met de ploeg gaat schieten en het is de beurt aan de niet aanwezige schut(s)ter om zijn punten te schieten, moet men beslissen voor dat de reserve 7


schut(s)ter gaat schieten

Art 1. Of de reserve schutter schiet voor de niet aanwezige schutter, of dat de niet aanwezige schutter schiet op een later tijdstip. Deze beslissing moet men meedelen aan het dienstdoend bestuurslid. Heeft men beslist dat de reserve schutter schiet dan worden de door hem geschoten punten bijgeteld in de ploeg waarin hij reserve staat en schuiven automatisch de reserve schutters van de volgende ploegen op. De niet aanwezige schutter(s) als die toch komt schieten moet (en) aan sluiten bij de laatste op gestelde schutter van de laatste ploeg.

Art 2. Als men beslist op het moment dat een schutter voor zijn schietbeurt niet aanwezig is en op een later tijdstip komt schieten dan moet hij/zij daadwerkelijk komen schieten in het overblijvend wedstrijdgedeelte. Bij het niet komen opdagen van desbetreffende schutter worden de punten van de onvolledige ploeg opgeteld.(de reserve schutter komt dan niet meer in aanmerking)

Art 3. De inschrijving van een ploeg bedraagt 2,50,-euro . Voor de losse schutter betaald men 0,25,-euro/schutter.

Art 4. Een ploeg op een puntenwedstrijd bestaat uit zes schut(s)ters en schieten ieder in het proefjaar 2013, zeven kogels. Zes eerste kogels op een klep van 30 mm en de laatste van de reeks van 7 kogels op een klep van 25 mm.(maximum 42 punten) Voor de wedstrijd juweel bestaat de ploeg uit acht schut(s)ters en schieten ieder in het proefjaar 2013, zeven kogels. Zes eerste kogels op een klep van 30 mm en de laatste van de reeks van zeven kogels op een klep van 25 mm. (maximum 56 punten) Vanaf de B ploeg is de mogelijkheid aanwezig om te komen tot een volledige ploeg deze mag aangevuld worden met maximum twee schutters als de ploeg uit zes schutters bestaat. En maximum 3 schutters als de ploeg uit 8 schutters bestaat. De schut(s)ters komen uit de vorige ploeg ( bv B ploeg moet aangevuld worden met schutters uit de A ploeg, C ploeg aanvullen met schutters uit de B ploeg, enz) en de schutters met de minste treffers, bij gelijkheid van punten kan men kiezen welke schut(s)ter(s) men aanvult.

Art 5. Om recht te hebben op een inrichting van de wedstrijd zand-leemstreek moet men ieder jaar met tenminste zes schutters aan de wedstrijden hebben deel-genomen.

Art 6. Bij extreem slecht weder en de wedstrijd is aangevangen, dan dient er verder geschoten te worden.

Art 7. Een gilde is in orde met de reglementering van het verbond. Als ze de volledige inzet ploeg betaald is en met tenminste 4 schutters geschoten heeft.

Art 8. Indien er gilden om onvoorziene omstandigheden niet hebben kunnen schieten en toch op tijd zijn ingeschreven, dan beslist de algemene vergadering op advies van het bestuur welke maatregel er genomen worden.

Art 9. Het is niet toegelaten om op de schietstand en daarbuiten een kogel met karabijn uit losse hand te schieten. De overtreder wordt uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd en de geschoten punten geannuleerd.

Art 10.Iedere gilde is verplicht om voor een jurylid te zorgen dat tijdig aanwezig is aan de jurytafel. Om alzo de punten van de volgende gilde op te tekenen. Bij nalatigheid kan een boete van 12,50,-euro opgelegd worden. De juryleden mogen niet gestoord worden. Het is verboden voor onbevoegden in de jury-cabine te komen.

Art 11. Voor het kavelen mag de ganse ploeg vervangen worden. Deze ploeg moet wel behouden blijven voor de volgende beurten.

Art 12. Bij eventuele kavelingen met de ploeg wordt schutter/schutter geschoten als de wedstrijd dat toelaat.Vanaf meer dan drie ploegen in kaveling, de wedstrijdleiding beslissen om ploeg/ploeg te schieten en op meerdere schietstanden.

Art 13. Het voorschieten is bedoeld om de schutters die niet in de mogelijkheid zijn om aan de wedstrijd deel te nemen in de namiddag een kans te geven om de punten te schieten voor persoonlijk en de ploeg. Maar is niet meer een vrijblijvende gebeurtenis. Men moet effectief aangeven op het vooruitschietblad om welk tijdstip men wenst te schieten: Het voorschieten op een officiële kompetitiewedstrijd kan enkel op de dag van de wedstrijd. Voorwaarde is als men wilt vooruitschieten, dat men zicht zaterdag voor de wedstrijd van zondag registreert op het formulier daarvoor opgemaakt. Op dit formulier geeft men aan op welk uur men wenst te schieten.( tussen 7:30 en 8:00 uur of tussen 11:30 en 12:00 uur) en in welke ploeg men staat. Het opgegeven uur is heilig, moet aangehouden worden. Als men zich geregistreerd heeft voor vooruit te schieten moet men dat effectief ook doen op dat uur. Er is dan op die zondag geen andere mogelijkheid meer om op een ander tijdstip zijn punten te schieten. De voorschieters mogen de dag van de wedstrijd niet oefenen. * Als men vooruitgeschoten heeft in de voormiddag, is het verboden in de namiddag tijdens de wedstrijd die begint om 13.45 uur en eindigt om + 19.30uur aanwezig te zijn op de schieting. Bij overtreding worden de geschoten punten in de voormiddag geannuleerd. Schutters/schutsters die voor geschoten hebben kunnen niet als reserve op het wedstrijdformulier voorkomen.

Art 14. Het oefenen is op de zondag van de wedstrijd toegelaten van 08.00 uur (indien de schietstand vrij is) tot 11.00 uur. Op de dag van de wedstrijd juweel en individueel z.l.streek mag er niet geoefend worden. Men kan wel zijn punten voor de ploeg schieten altijd schieten zolang de wedstrijd niet afgelopen is. Er is geen officieel uur van vooruitschieten.

Art 15. Met de ploegenwedstrijd wordt altijd aangevangen op de uiterste optrekbare linker klep en dan volgens de aangegeven richtlijnen.

Art 16. Als de klep stuk geschoten is, dan wordt de klep vervangen door een ander klep die dezelfde hoek en afmetingen heeft. Bij de keuring van de schietaccommodatie moeten de reserve kleppen aanwezig zijn.


ALGEMEENHEDEN.

Art 1. Iedere gilde dient te zorgen op de dag van de wedstrijd voldoende materiaal in zijn bezit te hebben, o.a kleppen van de juiste maat.

Art 2. Bord zal op iedere puntenwedstrijd beschikbaar zijn waar de geschoten punten op genoteerd worden.

Art.3. De oefenwedstrijden vallen onder de verantwoordelijkheid van de inrichter. Het Inschrijvingsgeld bedraagt 2,00, euro/ploeg. Dit naar de norm van alle gilden van Limburg aangesloten bij het verbond.

Art 4. Bij de oefenwedstrijden mag men de eerste kogel missen. Bij missen van de eerste kogel tellen de punten vanaf de tweede kogel. In alle andere gevallen tellen ze vanaf de eerste kogel.

Art 5. Bij het niet naleven van de reglementering heeft het dienstdoend jurylid het recht om klacht neer te leggen bij de voorzitter van dienst op de wedstrijd. De klacht moet duidelijk gemotiveerd zijn en mag niet in strijd zijn met de reglementering. Het aanwezige bestuur zal beslissen of de klacht terecht of onterecht is.

Art 6. Als de klacht gegrond is de bevoegdheid van het bestuur om de geschoten punten die in strijd waren met de reglementering te annuleren, en de punten in mindering te brengen op het puntentotaal voor schutter en ploeg.

Art 7. Bij zeer ernstige inbreuken op de reglementering heeft de algemene vergadering op advies van het bestuur. De mogelijkheid om de schutter te schorsen voor bepaalde- of onbepaalde tijd. Het gewest stelt tevens het provinciaal Verbond op de hoogte van de genomen beslissing.


Ploegen:

Art 1. De wedstrijd voor het juweel bestaat uit twee wedstrijden. Met een maximum te behalen punten van 112.

Art 2. Winnaar van de wisselbeker juweel z.l.s.is de ploeg die over de twee wedstrijden het hoogst aantal punten geschoten heeft met dezelfde ploegnummering. Bij gelijke stand wordt er gekaveld tot de winnaar bekend is.

Art 3. De gilde die driemaal beslag legt op de wisselbeker mag hem definitief behouden.

Art 4. De ploegenwedstrijden gaan door zes kogels op een klep van diameter 30mm en de zevende kogel op een klep van 25 mm.

Art. 5. De schaal van de stad Bilzen aangebracht door de sportdienst kan enkel gewonnen worden door een schuttersgilden van groot Bilzen. Vanaf 2013 wordt er een wisselbeker Vlas voorzien op die wedstrijd. Deze Vlas beker kan iedere aangesloten gilden van zand –leemstreek. Individueel: 10 Koning en Koningin:

Art 6.a. Staat open voor al de koningen koninginnen van de gilde Lid vanz.l.s.(max 1 per gilde). De koning en koningin van het jaar daarvoor mag eveneens zijn titel verdedigen. b. Iedere schut(s)ter schiet in de voorronde 5 kogels op een klep van 25mm.. c. De wedstrijd is een uitsluitingskamp tot de winnaar gekend is. Ze dragen de titel voor één jaar. d. De keizer(in) is na drie opeenvolgende jaren de titel van koning(in) behaald te hebben. Zal naar oude schutterstraditie niet mogen onttroond worden. Hij of zij mag terug deelnemen als een ander de titel keizer(in) gewonnen heeft. Kampioen:

Art 7. a. Staat open voor alle schutters vanaf 16 jaar. b. Iedere schutter schiet in de voorronde 5 kogels op een klep 25 mm. Kampioen senior heren:

Art 8. a. Staat open voor alle schutters (leeftijd zie tabel in bijlage) in afzonderlijke wedstrijd. b. Iedere schutter schiet in de voorronde 5 kogels op een klep van 25 mm. Kampioene:

Art 9. a. Staat open voor alle schutsters vanaf 16 jaar. b. Iedere schutster schiet in de voorronde 5 kogels op een klep van 25mm. Kampioene senior dames:

Art.10 a. Staat open voor alle schutsters (leeftijd zie tabel in bijlage) in afzonderlijke wedstrijd b. Iedere schutster schiet in de voorronde 5 kogels op een klep van 25mm. . Jongeren 16 - 21 jaar:

Art 11. a. Toegelaten aan alle schutters en schutsters. (leeftijd zie tabel in bijlage) b. Iedere schut(s)ter schiet 5 kogels op een klep van 25 mm. wedstrijd 0,1,2,3 missers

Art. 12. Op het einde van het schietseizoen is er nog een wedstrijd voor de kas zand-leemstreek als afsluiter en waarop de individuele wedstrijden van 0,1,2&3 missers en het schieten van blokkoning zls geschoten wordt. Voor een vlot verloop wordt er een uurregeling vooraf aan de wedstrijd opgesteld per schuttersgilde. De uurregeling en volgorde dient gerespecteerd te worden. Schutters die zich na de tijd aanmelden kunnen we niet meer toelaten. De aanvang van het koningschieten op houten vogel begint om 16:30. Inschrijven is tot 16:15 uur. Algemene toepassing op de individuele wedstrijden: Iedere schutter of schutster schiet in de kavelingsronden maximaal 3 kogels. De wedstrijdleider beslist bij aanvang van een schietronden op welke 11 diameter van klep er geschoten zal worden. (diameter van klep kan zijn 25mm, - 20 mm - 16 mm - 12mm of 10mm) De jury heeft de bevoegdheid om de leeftijd van de schut(s)ter te controleren . Opmaken klassering individuele wedstrijden: Als men aan de individuele wedstrijd deelneemt is men nog in kompetitie als men alle kleppen heeft omgeschoten. De winnaar van de individuele wedstrijd is de schutter of schutster met het meeste omgeschoten punten. Als de schutter /schutster misgeschoten heeft dient hij/zij onmiddellijk te stoppen met schieten. Bij het mis schieten van hetzelfde punt (klep) en men kan nog aanspraak maken op een prijs dan worden deze schutters weer toegelaten aan de wedstrijd in de volgende ronde.

Algemeen:

Art 1. De inschrijvingen individuele wedstrijd is volgens opgestelde uurrooster vanaf 9:15 uur tot 15:00 uur.

Art 2. De kaveling begint. De volgorde van schieten gebeurd na lottrekking. Deze volgorde van schieten blijft behouden tot einde wedstrijd.

Art 3. De schut(s)ters niet aanwezig zijn als de eerste kavelingsronde af is, worden uitgesloten van verdere deelnamen.

Art 4. Als de wedstrijd 30 minuten voor zonsondergang niet gedaan is dan wordt de aangevangen reeks afgewerkt en wordt er verder geschoten de eerst daarop volgende zondag om 09.00 uur.

Art 5. Er mogen zich geen vuurwapens bevinden in lokalen waar die niet voor wapenruimte dienen. (een kantine is geen wapenruimte)

Art 6. Punten niet opgesomd in de reglementering en zich toch voordoen op de schietwedstrijd. Daar beslist de algemene vergadering over.

Art 7. Wijzigen van de statuten en reglementen moeten in de algemene vergadering goedgekeurd worden. Een sportief gedrag alleen kan maar borg staan voor een goed verloop van een wedstrijd.En kan bijdragen tot het voortbestaan van het schuttersleven. Het reglement is op 5 februari 2013 aangepast aan de gemaakte afspraken in de algemene vergaderingen. De laatste aanpassing dateert van januari 2010 12


Bijlage:

Bij de kalenderopstelling wordt de volgorde van keuze datum bepaald door de rangschikking van het vorig jaar. De eerste die mag kiezen is de gilde die in het jaar een provinciale wedstrijd inricht. (artikel 1 pagina 2 van het reglement) Dan de wedstrijden van het juweel: staan in principe vast op de 2 de zondag van juli en de 1ste zondag van augustus. Vervolgens kiest de eerste A reeks het jaar daarop eerste van de B reeks het jaar daarop eerste van de C reeks enz….

1ste van de Areeks ------> 1ste B reeks -------> 1ste C reeks

2 de A reeks 2 de B reeks 2 de C reeks

3 de A reeks 3 de B reeks 3 de C reeks

4 de A reeks 4 de B reeks 4 de C reeks

5 de A reeks 5 de B reeks 5 de C reeks

6 de A reeks 6 de B reeks 6 de C reeks

In het jaar 2014 kiest eerste de A reeks – 2015 de B reeks – 2016 C reeks - enz


Individuele wedstrijd

De voorronden van de individuele wedstrijden tussen 9:30 en 15:00 uur gaan door op 2 schietstanden: Het inschieten op de eerste schietstand vangt aan met maximaal 5 kogels. Als men de 5 kleppen omgeschoten heeft gaat men door naar schietstand 2 daar schiet men maximaal 3 kogels. Aansluitend aan de voorronde wordt er aangevangen met de schutters nog in kompetitie aan de tweede kavelingsronden eveneens op twee schietstanden. De volgorde wordt bepaald door lottrekking. Deze volgorde blijft behouden tot einde van de wedstrijd.